Chào đón 3 TTS FLC T&M đơn hàng gia công Nhựa

Chào đón 3 TTS FLC T&M đơn hàng gia công Nhựa đã hoàn thành xuất sắc chương trình TTS kỹ năng tại Nhật Bản

Về nước ngày 04/05/2018